Books By Publisher Reysya Publishing (gava Media Group)


Categories

Publishers

Cover Candhi Jawa Tengah-DIY REYSYA PUBLISHING (Gava Media Group)
See Detail

Candhi Jawa Tengah-DIY

Iman Budhi Santosa


Price
Rp 28,000,-
Synopsis

 Candhi dudu bangunan mati. Awit akeh kawruh lan ilmu kang sumimpen ing kono. Kayata, ngenani arsitektur, arkeologi, seni, sosiologi, agama/kapitayan, lan isih akeh maneh liyane. Tembunge liya, candhi mujudake salah sijine museum kabudayan lan ilmu pengetahuan. Uga kena diarani identitas tumrap sejarahe awake dhewe. Mula, para siswa aja nganti nglalekake tinggalane para leluhur ing tanah Jawa iki. 
 Sapa sing gelem nyinaoni candhi bakal mangerteni asal-usule kabudayan bangsa, lan bisa ngira-ira kepriye kahanane tanah Jawa dhek jaman semana. Kanthi mengkono, awake dhewe dadi ngerti saka ngendi asal-usule kabudayan bangsa iki, saiki wis kepriye, banjur arep menyang endi sateruse. 

Read More
Cover Wangsalan Budaya Adiluhung REYSYA PUBLISHING (Gava Media Group)
See Detail

Wangsalan Budaya Adiluhung

Drs Ngadi


Price
Rp 34,000,-
Synopsis

Pangaribawaning teknologi lan informasi ingkang lumampah ing wekdal samenika sampun
boten saged dipunsingkiri menapa malih dipun bendung lajunipun. Perkawis ingkang kita raosaken
wonten ingkang asipat positip wonten ingkang negative. Ingkang negative antawisipun njalari larelare
lan nem-neman samenika saperangan ageng sampun nilar kabudayan Jawi ingkang nggadhahi
nilai adiluhung. Ing babagan menika nuwuhaken para tiyang sepuh saya kawatos awit boten saged
dipunbayangaken malih samangkenipun kados pundi manawi para winasis lan para pangembating prajaboten enggal cancut taliwanda ndandosi kawontenan ingkang dipunsandhang dening lare-lare lan nemneman
samenika ingkang sami nilar budaya piyambak malah gandrung dhateng kabudayan sanes ingkang
cetha-cetha boten jumbuh kaliyan kapribaden bangsa Indonesia
Inggih kawontenan ingkang makaten kalawau ingkang nggigah greget pangripta kangge damel
ada-ada ngrakit buku “Wangsalan Budaya Adiluhung”. Ing pangajab kanthi purun maos buku menika sageda
nambahi kawruh lan wawasanipun lare-lare lan nemneman utaminipun ing reh unggah-ungguh basa
Jawi, tata krami lan budi pekerti minangka tiyang Jawi mliginipun lan bangsa Indonesia saumumipun.
Sebab wonten ing buku “Wangsalan Budaya Adiluhung” para maos badhe pikantuk wewarah
piwucal luhur “budi pekerti”. Piwulang budi pekerti menika ingkang badhe andayani ing alam pikiran
lan tindak-tandukipun ing panggesangan saben dintenipun. Wusana kados ingkang dados kekudangan
kula panjenengan sedaya, lare-lare ing tembenipun dadosa lare ingkang anggadhahi budi pekerti
ingkang luhur jumbuh kalayan satataning agami lan paugeraning nagari.

 

Read More
Cover GOLEK DALAN PADHANG (Mencari Jalan Terang) Meneladani Ajaran Moral dan Budi Pekerti Orang Jawa REYSYA PUBLISHING (Gava Media Group)
See Detail

GOLEK DALAN PADHANG (Mencari Jalan Terang) Menelad ...

Iman Budhi Santosa


Price
Rp 53,000,-
Synopsis

Buku ini, berupaya menyajikan potret-potret kecil dari “tata urip – tata krama – tata laku”
yang mendasari kehidupan orang Jawa dalam rangka mencapai
keselamatan tersebut. Atau, lebih tegasnya lagi, sekadar mengungkap
ajaran moral serta budi pekerti yang lazim dipujikan sebagai landasan

memperoleh selamat, dalam rangka menghindari kemungkinan
terjadinya gangguan, konflik, friksi, yang akan merugikan diri sendiri
maupun orang lain.

Read More
Cover Sinau Budi Pekerti Saka Lakon Ramayana REYSYA PUBLISHING (Gava Media Group)
See Detail

Sinau Budi Pekerti Saka Lakon Ramayana

Iman Budhi Santosa


Price
Rp 39,000,-
Synopsis

Wiwit jaman kuna, pagelaran wayang ora mung dadi
tontonan, nanging uga dadi tuntunan. Jalaran crita
wayang akeh ngemot piwulang ngenani budi pekertine
manungsa. Mula, ora nggumunake menawa tokoh-tokoh
wayang kayadene Kresna, Puntadewa, Janaka, Bima,
Anoman, Karna, punakawan Semar-Gareng-Petruk-Bagong,
sering dadi pasren ing kamar tamu. Tegese, sing duwe omah
seneng marang sipat, aten-aten, lan patrap tumindake tokohtokoh
mau ing jagad pewayangan.
Buku iki sengaja ndhudhah ajaran budi pekerti kang
sumimpen ing lakon Ramayana. Muga maedahi tumrap para
siswa lan para mudha sing lagi mempeng-mempenge nyinau
samubarang ilmu kanggo sangu urip lan makarya mbesuk
yen wis diwasa. Jalaran, sing jeneng kapinteran, bandha
donya, pangkat, panguwasa, ora beda karo gaman. Pedhang,
tumbak, bedhil, lan liya-liyane. Nanging aja lali, sadhengah
gaman mung migunani nalika digunakake kanthi becik lan
bener. Kejaba saka iku, gaman uga perlu diwarangkani
supaya ora mbebayani kanggo sing duwe, uga wong liya.

Read More